Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική μυστικότητας

 

Η εταιρία Ansix θεωρεί ότι η προσωπική πληροφορία είναι η πολύτιμη ιδιοκτησία ενός ατόμου και ότι ο κατάλληλος χειρισμός τέτοιων πληροφοριών είναι μια από τις σημαντικές υποχρεώσεις της επιχείρησής μας, και κάνουμε τις ακόλουθες δηλώσεις και την εργασία για να τους εφαρμόσουμε ως επιχείρηση.

 

1. Συλλογή της προσωπικής πληροφορίας

Κατά συλλογή της προσωπικής πληροφορίας, την καθιστάμε σαφή το σκοπό της συλλογής και τα στοιχεία επαφής για τις έρευνες, κ.λπ., και συλλέγουμε τη προσωπική πληροφορία στο απαραίτητο πλαίσιο μετά από να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας και την χρησιμοποιούμε στα πλαίσια σκοπός της χρήσης με τον οποίο έχετε συμφωνήσει. Σε περίπτωση που σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας πέρα από το πεδίο του σκοπού της χρήσης για τον οποίο η συγκατάθεσή σας λήφθηκε, θα σας ειδοποιήσουμε αρχικά και θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

2. Παροχή στους τρίτους

Δεν θα αποκαλύψουμε ή δεν θα παράσχουμε τη προσωπική πληροφορία σε οποιοδήποτε τρίτο, εκτός από στις ακόλουθες περιπτώσεις.

 

Όταν απαιτείται από τους νόμους και τους κανονισμούς.

Όταν το πρόσωπο εν λόγω δώσει ήδη τη συγκατάθεσή τους.

Όταν είναι σε μια μορφή όπου το άτομο δεν μπορεί να προσδιοριστεί

Κατά την παροχή του στους μεταφερμένους υπεργολάβους για να επιτύχει το σκοπό της χρήσης

3. Αιτήματα για την κοινοποίηση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την αναστολή της χρήσης, κ.λπ., από το πρόσωπο εν λόγω

Έχουμε την οργάνωση ένα γραφείο βοήθειας για τις έρευνες σχετικά με τη προσωπική πληροφορία και θα προσαρμόσουμε τα αιτήματα από τα πρόσωπα για την κοινοποίηση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή την αναστολή της χρήσης, κ.λπ., της προσωπικής πληροφορίας τους σε μια λογική έκταση.

 

4. Διαχείριση ασφάλειας και διαχείριση αναδόχων

Θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για να αποτρέψουμε τη διαρροή, την απώλεια, τη ζημία ή τη χρησιμοποίηση προσωπικής πληροφορίας εκτός από για τους προοριζόμενους λόγους, και θα λάβουμε αμέσως τα διορθωτικά μέτρα σε περίπτωση διακοπών του συστήματος, κ.λπ. Επιπλέον, συμμετέχουμε στις συμφωνίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα της προσωπικής πληροφορίας με τους αναδόχους στην οποία μεταφέρουμε τις διαδικασίες, και εποπτεύουμε το χειρισμό προσωπικής πληροφορίας τους για να εξασφαλίσουμε ότι πραγματοποιείται κατάλληλα.

 

5. Το σύστημα προστασίας προσωπικής πληροφορίας μας

Προκειμένου να ληφθούν τα ανωτέρω μέτρα κατάλληλα, έχουμε αναθέσει σε έναν διευθυντή προστασίας προσωπικής πληροφορίας, καθώς επίσης και τους διευθυντές σε κάθε τμήμα που χειρίζεται τη προσωπική πληροφορία, και προσπαθούμε για την κατάλληλη διαχείριση της προσωπικής πληροφορίας. Επίσης τακτικά διευθύνουμε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους υπαλλήλους μας, κ.λπ., ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι σε θέση να λάβουν τα μέτρα προστασίας προσωπικής πληροφορίας.

 

6. Οι πρωτοβουλίες και τα θέματά μας που παρατηρούνται

Θα συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικούς με την προστασία της προσωπικής πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου σχετικά με την προστασία της προσωπικής πληροφορίας, των οδηγιών που καθορίζονται από την κυβέρνηση της Κίνας, και άλλων προτύπων. Με αυτό το στόχο, έχουμε χτίσει ένα σύστημα διαχείρισης προστασίας προσωπικής πληροφορίας, και προσπαθούμε να βελτιώσουμε συνεχώς το σύστημα διαχείρισης μέσω των εσωτερικών λογιστικών ελέγχων.

 

Αυτός ο ιστοχώρος κυβερνάται από το νόμο της Κίνας και ρυθμίζεται σύμφωνα με το νόμο της Κίνας. Οι εφαρμόσιμοι νόμοι για τη χρήση αυτού του ιστοχώρου θα είναι σύμφωνα με το νόμο της Κίνας, και ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία βλέπετε αυτόν τον ιστοχώρο ή πώς το χρησιμοποιείτε, θα υποτίθεται ότι είχατε συμφωνήσει με αυτήν την πολιτική.

 

 

Θεσπισμένος: Jna.18th.2022

Εταιρία Ansix

Stephen .CEO

 

 

 

Πολιτική μυστικότητας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σύμφωνα με

Γενικός κανονισμός προστασίας δεδομένων (GDPR)

 

Η εταιρία Ansix (εφεξής καλούμενη η «εταιρία») προσπαθεί να προστατεύσει τη μυστικότητα κάθε χρήστη του ιστοχώρου της εταιρίας (εφεξής καλούμενης ο «ιστοχώρος»). Πρίν χρησιμοποιεί τον ιστοχώρο (), κάθε χρήστης του ιστοχώρου καλείται ευγενικά να διαβάσει αυτήν την πολιτική μυστικότητας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων σύμφωνα με το γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (εφεξής καλούμενο «αυτή η πολιτική μυστικότητας») από την αρχή μέχρι το τέλος.

 

 

Άρθρο 1. Πεδίο της εφαρμογής της πολιτικής μυστικότητας

1.1 αυτή η πολιτική μυστικότητας ισχύει για οποιαδήποτε μεμονωμένη χρήση του ιστοχώρου από κάθε χρήστη επ' αυτού και την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του/της μέσω του ιστοχώρου για τον οποίο οι σχετικοί νόμοι και οι κανονισμοί προστασίας μυστικότητας θα ισχύσουν. Ο ελεγκτής τέτοιας επεξεργασίας είναι η εταιρία.

 

1.2 ο ιστοχώρος μπορεί να περιέχει τις πληροφορίες που διατηρούνται από οποιουσδήποτε τρίτους (π.χ. σύνδεσμοι υπερ-κειμένου, εμβλήματα, κ.λπ.). Δεδομένου ότι η εταιρία δεν ελέγχει τέτοιες πληροφορίες που διατηρούνται από τέτοιους τρίτους, δεν θα δεχτούν οποιαδήποτε ευθύνη για τη συμμόρφωση από τέτοιους τρίτους με τους εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς προστασίας μυστικότητας. Κάθε τη χρήστης του ιστοχώρου καλείται ευγενικά να διαβάσει προσεκτικά την πολιτική μυστικότητας του ιστοχώρου οποιουδήποτε τρίτου κατά επίσκεψη του.

 

Άρθρο 2. Συλλεχθε'ντα προσωπικά στοιχεία

2.1 η εταιρία μπορεί να συλλέξει τα ακόλουθα προσωπικά στοιχεία από οποιουσδήποτε χρήστες του ιστοχώρου:

a. Ονόματα και διευθύνσεις λεπτομερώς

b. Πληροφορίες σε παραγγελία ή τις εξυπηρετήσεις πελατών

c. Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

d. Ονόματα και κωδικοί πρόσβασης των χρηστών

e. Διευθύνσεις IP

f. Λεπτομέρειες των πληρωμών

 

2.2 η εταιρία δεν θα συλλέξει ποτέ οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία όσον αφορά τα ευαίσθητα θέματα μέσω του ιστοχώρου, όπως οι πληροφορίες διαβατηρίων ή τα στοιχεία υγείας.

 

2.3 η εταιρία θα συλλέξει τα προσωπικά στοιχεία από έναν χρήστη του ιστοχώρου όταν εκτελεί οποιες δήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:

a. Καταχώρηση στον ιστοχώρο

b. Τοποθέτηση μιας διαταγής

c. Διαφορετικά χρησιμοποιώντας τον ιστοχώρο.

 

2.4 η εταιρία θα επεξεργαστεί οποιων δήποτε και όλα τα προσωπικά στοιχεία απλώς σύμφωνα με τους εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς προστασίας μυστικότητας όπως εκτίθενται σε αυτήν την πολιτική μυστικότητας.

 

Άρθρο 3. Σκοποί και νομικοί λόγοι για την επεξεργασία των στοιχείων

3.1 η εταιρία θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία απλώς για τους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω:

a. Εφαρμογή της σύμβασης ή της απάντησης στο αίτημα του χρήστη του ιστοχώρου πριν από την εφαρμογή της σύμβασης:

Όταν οποιοσδήποτε χρήστης του ιστοχώρου αναθέτει μια σύμβαση στην εταιρία μέσω του ιστοχώρου, η εταιρία μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά στοιχεία του/της προκειμένου να εφαρμοστεί τέτοια σύμβαση. Δεν θα επεξεργαστεί ποτέ τέτοια προσωπικά στοιχεία πέρα από το βαθμό που απαιτείται για να εφαρμόσει τέτοια σύμβαση.

b. Επικοινωνία:

Η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη του ιστοχώρου προκειμένου (ι) επικοινωνεί η μια με την άλλη για οποιαδήποτε αγαθά ή τη εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας (ii) οι πληροφορίες περασμάτων σχετικές με τον απολογισμό του/της ή/και παρέχουν σε σε οποιεσδήποτε πληροφορίες σημαντικές γί αυτό και (iii) αποκρίνεται σε οποιαδήποτε σχετική καταγγελία. Όταν οποιοσδήποτε χρήστης του ιστοχώρου δημιουργεί έναν απολογισμό με τον ιστοχώρο, η εταιρία θα αποθηκεύσει τα προσωπικά στοιχεία του/της προκειμένου να το καταστήσει περιττό για σε να εισαγάγει τέτοια προσωπικά στοιχεία όποτε έχοντας πρόσβαση στον ιστοχώρο. Τέτοια επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων απαιτείται με σκοπό της εταιρίας για την εφαρμογή μιας σύμβασης ή/και που κερδίζει νόμιμα τα κέρδη, δηλ., για την πραγματοποίηση της κανονικής επιχείρησής της.

c. Μάρκετινγκ:

Όταν η εταιρία σκοπεύει να επικοινωνήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με οποιοδήποτε χρήστη του ιστοχώρου με σκοπό το μάρκετινγκ, θα λάβει πάντα την προγενέστερη συγκατάθεσή του/της για τέτοια επικοινωνία εκτός από σε μια περίπτωση όπου τέτοια επικοινωνία είναι για τα αγαθά παρόμοια με εκείνους που διατάζονται από το χρήστη στο παρελθόν. Κάθε χρήστης του ιστοχώρου έχει το δικαίωμα και την επιλογή να απαιτήσει την εταιρία για να σταματήσει ανά πάσα στιγμή τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία σε σε. Τέτοια επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων απαιτείται με σκοπό τα κερδίζοντας νόμιμα κέρδη της εταιρίας, δηλ., για την παροχή της σε πληροφορίες χρηστών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες παρόμοια με εκείνους που διατάζονται προηγουμένως, μέσω της επικοινωνίας σε βασισμένης στην προγενέστερη συγκατάθεσή του/της.

d. Εξυπηρέτηση πελατών:

Όταν οποιοσδήποτε χρήστης του ιστοχώρου χρησιμοποιεί τη εξυπηρέτηση πελατών της εταιρίας, η εταιρία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά στοιχεία του/της για να παρέχει τέτοια εξυπηρέτηση πελατών σε σε. Τέτοια επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων απαιτείται με σκοπό της εταιρίας για την εφαρμογή μιας σύμβασης ή/και που κερδίζει νόμιμα τα κέρδη, δηλ., για την πραγματοποίηση της κανονικής επιχείρησής της

 

3.2 όταν η εταιρία σκοπεύει να επεξεργαστεί οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη του ιστοχώρου για οποιοδήποτε σκοπό πέρα από αυτήν της προοριζόμενης επεξεργασίας τέτοιων στοιχείων κατά την διάρκεια της συλλογής της, η εταιρία θα παράσχει στο χρήστη πληροφορίες για τέτοιο άλλο σκοπό και όλη την άλλη σχετική πληροφορία επιπλέον επιπλέον πρίν επεξεργάζεται τέτοια στοιχεία.

 

Άρθρο 4. Μεταφορά των προσωπικών στοιχείων σε έναν τρίτο

4.1 η εταιρία μπορεί να εμπιστευτεί την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε χρήστη του ιστοχώρου στον επεξεργαστή της στον οποίο απολύει το σύνολο ή το μέρος της εργασίας της στην έκταση που απαιτείται για να ολοκληρώσει το σκοπό της χρήσης. Θα επιλέξει τέτοιο επεξεργαστή βασισμένο στα κριτήρια επιλογής που καθιερώνονται με αυτόν τον τρόπο και κατάλληλα έλεγχος και θα εποπτεύσει τέτοιο επεξεργαστή.

 

Άρθρο 5. Ασφάλεια

5.1 η εταιρία θα αποτρέψει οποιαδήποτε κακή χρήση, απώλεια ή παραποίηση οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων οποιουδήποτε χρήστη του ιστοχώρου με τη λήψη όλων των κατάλληλων, συστηματικών και τεχνικών μέτρων ασφάλειας προκειμένου να προστατευθούν τέτοια προσωπικά στοιχεία. Επιπλέον, θα εγκρίνει μόνο τους υπαλλήλους του, τους πράκτορες, τους επεξεργαστές και άλλους τρίτους που πρέπει να έχουν πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία και να έχουν τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας στο πλαίσιο των συμβάσεων απασχόλησης ή (στοιχεία - επεξεργασία) συμφωνίες για να έχει πρόσβαση σε τέτοια στοιχεία.

 

5.2 εάν οποιοδήποτε από τα προσωπικά στοιχεία παραβιάζεται, η εταιρία θα ειδοποιήσει μια αρμόδια εποπτική αρχή για τα στοιχεία υπαγόμενα τέτοιας παραβίασης, σύμφωνα με τους εφαρμόσιμους νόμους και τους κανονισμούς προστασίας μυστικότητας.

 

Άρθρο 6. Περίοδος διατήρησης στοιχείων

6.1 η εταιρία δεν θα διατηρήσει ποτέ οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη του ιστοχώρου για μια περίοδο πιό μεγάλη από αυτή που απαιτείται με σκοπό τη συλλογή τέτοιων στοιχείων.

 

6.2 οποιοσδήποτε χρήστης του ιστοχώρου μπορεί να απαιτήσει την εταιρία για να διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία του/της ανά πάσα στιγμή. Όταν η διατήρηση οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων γίνεται περιττή λαμβάνοντας υπόψη το σκοπό της συλλογής ή της επεξεργασίας τέτοιων στοιχείων, η εταιρία θα διαγράψει τέτοια στοιχεία.

 

Άρθρο 7. Μπισκότα

7.1 η εταιρία χρησιμοποιεί τα μπισκότα για να κάνει τη λειτουργία ιστοχώρου σωστά.

 

7.2 τα μπισκότα αποτελούνται από πληροφορίες μικρού ποσού που αποθηκεύονται στον υπολογιστή κάθε χρήστη του ιστοχώρου χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης. Η εταιρία χρησιμοποιεί τους διαφορετικούς τύπους μπισκότων για διαφορετικούς λόγους.

a. Λειτουργικά μπισκότα:

Τα λειτουργικά μπισκότα είναι εκείνα που απαιτούνται για να κάνουν τη λειτουργία ιστοχώρου σωστά και να περιλάβουν εκείνων που απαιτούνται για να δημιουργήσουν έναν απολογισμό.

b. Αναλυτικά μπισκότα:

Τα αναλυτικά μπισκότα είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση των πληροφοριών για τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες του ιστοχώρου χρησιμοποιούν τον (ή τα μέρη από τον) για να επιτρέψουν στην εταιρία για να βελτιώσουν τον ιστοχώρο. Η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που αποκτιούνται με τα μπισκότα μόνο για την ανάλυση της κατάστασης της χρήσης του ιστοχώρου, όχι από τους μεμονωμένους χρήστες αλλά συνολικά.

 

7.3 η εταιρία χρησιμοποιεί τα μπισκότα τρίτων μόνο με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του ιστοχώρου. Παραδείγματος χάριν, χρησιμοποιεί Google Analytics που δημιουργείται στη μορφή εξετάζοντας τη μυστικότητα.

 

7.4 για τις περισσότερες μηχανές αναζήτησης, οι τοποθετήσεις για να επιτρέψουν τα μπισκότα είναι η προεπιλογή. Την οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να τεθούν ως στόχος να θέσουν εκτός λειτουργίας τα μπισκότα ή να επιδείξουν κατά διαβίβαση τους. Εντούτοις, όταν τίθενται εκτός λειτουργίας τα μπισκότα, υπάρχει μια δυνατότητα ότι μερικοί λειτουργίες ή υπηρεσίες στον ιστοχώρο της εταιρίας ή εκείνοι άλλες δεν θα λειτουργήσουν σωστά.

 

Άρθρο 8. Δικαιώματα των χρηστών του ιστοχώρου

8.1 όταν οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία οποιουδήποτε χρήστη του ιστοχώρου υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή του/της, έχει το δικαίωμα να αποσύρει τέτοια συγκατάθεση σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία του/της ανά πάσα στιγμή.

 

8.2 κάθε χρήστης του ιστοχώρου έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την εταιρία για να σου χορηγήσει την πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του/της. Κάτω από τέτοιο δικαίωμα, θα είναι σε θέση να λάβει ένα αντίγραφο των προσωπικών στοιχείων του/της που διατηρούνται από την εταιρία.

 

8.3 κάθε χρήστης του ιστοχώρου έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την εταιρία για να διορθώσει τα προσωπικά στοιχεία του/της που διατηρούνται από την εταιρία. Κάτω από τέτοιο δικαίωμα, θα είναι σε θέση να διορθώσει οποιαδήποτε ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία που διατηρούνται επ'αυτού από την εταιρία.

 

8.4 κάθε χρήστης του ιστοχώρου έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την εταιρία για να διαγράψει τα προσωπικά στοιχεία του/της που διατηρούνται από την εταιρία. Κάτω από τέτοιο δικαίωμα, θα είναι σε θέση να διαγράψει ή να αφαιρέσει τα προσωπικά στοιχεία του/της που υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρία συνεχώς χωρίς οποιοδήποτε δικαιολογήσιμο λόγο.

 

8.5 κάθε χρήστης του ιστοχώρου έχει το δικαίωμα να αντιτεθεί στην επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του/της από την εταιρία για τα νόμιμα ενδιαφέροντά του. Όταν επεξεργάζεται τέτοια στοιχεία άμεσα με σκοπό το μάρκετινγκ, θα δεχτεί πάντα τέτοια ένσταση που κάνεται από σε. Όταν επεξεργάζεται τέτοια στοιχεία για οποιοδήποτε άλλοδήποτε σκοπό, θα σταματήσει τέτοια στοιχεία εκτός από όταν υπάρχει ένας αναπόφευκτος και δικαιολογήσιμος λόγος για τέτοια στοιχεία που (ι) θα δοθούν στην προτεραιότητα πέρα από το ενδιαφέρον του χρήστη, το δικαίωμα και η ελευθερία ή (ii) αφορούν την έναρξη ή τη λήψη οποιωνδήποτε νομικών διαδικασιών ή επιχειρημάτων παρουσιάσεων αποδείξεων σε τέτοια πρακτικά.

 

8.6 εκτός από τα προαναφερθε'ντα δικαιώματα, κάθε χρήστης του ιστοχώρου έχει το δικαίωμα να αρχειοθετήσει μια καταγγελία ανά πάσα στιγμή με οποιαδήποτε εποπτική αρχή (ιδιαίτερα ότι τοποθετημένος στη χώρα μέλος της ΕΕ όπου έχει μια κατοικία ή έναν εργασιακό χώρο ή επιμένει ότι μια παραβίαση του GDPR έχει δεσμευθεί). Αφ' ετέρου, η εταιρία θα το εκτιμήσει εάν χορηγήσει στην εταιρία μια ευκαιρία να εξετάσει θετικά τέτοια καταγγελία προτού να προσπαθήσει να έρθει σε επαφή με τέτοια εποπτική αρχή. Τέτοια ειδοποίηση προόδου από σε θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

 

8.7 όταν οποιοσδήποτε χρήστης του ιστοχώρου κάτω από 16 χρονών σκοπεύει να ασκήσει οποιων δήποτε από τα δικαιώματα που εκτίθενται σε αυτό το άρθρο, καλείται να λάβει τη συγκατάθεση του φύλακά του/της για να χρησιμοποιήσει τον ιστοχώρο ή να συγκατατεθεί να χρησιμοποιήσει τον ιστοχώρο μόνο μετά από τη λήψη της άδειας του φύλακά του/της.

 

Άρθρο 9. Λεπτομέρειες επαφών για τις έρευνες

Όταν οποιοσδήποτε χρήστης του ιστοχώρου έχει οποιαδήποτε ερώτηση ή καταγγελία ή επιθυμεί να ασκήσει οποιων δήποτε από τα δικαιώματα που εκτίθενται στο άρθρο 8 του παρόντος, καλείται να έρθει σε επαφή με το ακόλουθο γραφείο υπηρεσιών:

Γραφείο υπηρεσιών: Γραφείο υπηρεσιών διαβουλεύσεων για τους πελάτες της εταιρίας τιγρών

 

Άρθρο 10. Αρχή προστασίας δεδομένων

Εκτός από τα προαναφερθε'ντα δικαιώματα, οποιοσδήποτε χρήστης εργαζόμενος στην ΕΕ και που επιμένει ιδιαίτερα που ζει ή/και ότι μια παραβίαση του GDPR έχει δεσμευθεί μπορεί να αρχειοθετήσει μια καταγγελία με οποιαδήποτε εποπτική αρχή. Εντούτοις, καλείται ευγενικά να έρθει σε επαφή με την εταιρία πρίν αρχειοθετεί τέτοια καταγγελία με τέτοια αρχή.

 

Άρθρο 11. Διάφορες παροχές

11.1 η εταιρία εξουσιοδοτείται για να διαγράψει τον απολογισμό οποιουδήποτε χρήστη του ιστοχώρου ανά πάσα στιγμή χωρίς λήψη σου οποιασδήποτε προειδοποίησης προόδου. Εάν διαγράψει τέτοιο απολογισμό, δεν θα δεχτεί καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που προκαλείται με αυτόν τον τρόπο σε τέτοιο χρήστη.

 

11.2 η εταιρία διατηρεί το δικαίωμά της να τροποποιήσει περιοδικά οποιαδήποτε παροχή αυτής της πολιτικής μυστικότητας. Κάθε χρήστης καλείται ευγενικά να πάρει την ευθύνη για περιοδικά εάν οποιαδήποτε παροχή του παρόντος έχει τροποποιηθεί. Η τελευταία τροποποίηση στο παρόν έγινε τον Αύγουστο του 2018.

 

11.3 εάν οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος βρίσκεται για να παραβαίνει οποιοδήποτε νόμο ή κανονισμό, τέτοια διάταξη θα αντικατασταθεί με μια παρόμοια διάταξη που ικανοποιεί την πρόθεση της αρχικής διάταξης στην έκταση που επιτρέπεται από τέτοιο νόμο ή κανονισμό. Σε τέτοια περίπτωση, οι άλλες παροχές του παρόντος θα παραμείνουν εφαρμόσιμες χωρίς οποιαδήποτε τροποποίηση επιπλέον.